| Bahasa Melayu | English | Arabic |
/

    Laman Utama Prosedur Mahkamah Pengkelasan Kes Mal


Pengkelasan Kes Mal

Terdapat 2 jenis kategori pendaftaran kes MAL yang boleh dibuat di Mahkamah Syariah iaitu:
1. Kes Tuntutan; dan
2. Kes Permohonan.

Kes Tuntutan ialah tiap-tiap tindakan atau prosiding kes mal yang dimulakan dengan SAMAN berserta PENYATA TUNTUTAN.

Kes Permohonan ialah tiap-tiap tindakan atau prosiding kes mal yang dimulakan dengan NOTIS PERMOHONAN berserta AFIDAVIT SOKONGAN.

Berikut adalah kategori jenis kes :-


KOD JENIS KES KATEGORI KES
PERMOHONAN TUNTUTAN
001 Rayuan
 •  
  002 Permohonan Kebenaran Merayu
 •  
  003 Semakan
 •  
  004 Permohonan Tegahan/Injunksi Membawa Anak Keluar Malaysia
 •  
  005 Permohonan Tegahan/Injunksi Terhadap Gangguan
 •  
  006 Permohonan Pengesahtarafan Anak  
 • 007 Tuntutan Pengesahan Waqaf  
 • 008 Tuntutan Pengesahan Nazark  
 • 009 Tuntutan Gantirugi Pertunangan  
 • 010 Permohonan Pengesahan/Perintah Nikah
 •  
  011 Permohonan/Tuntutan Kebenaran Poligami  
 • 012 Permohonan Perintah Daftar Nikah Poligami
 •  
  013 Permohonan Pengisytiharan Pembubaran Perkahwinan Sebab Pertukaran Agama  
 • 014 Tuntutan Fasakh  
 • 015 Permohonan Anggapan Mati
 •  
  016 Tuntutan Muta’ah  
 • 017 Tuntutan Harta Sepencarian  
 • 018 Tuntutan Nafkah Isteri  
 • 019 Tuntutan Nafkah Kepada Pihak Tak Upaya  
 • 020 Tuntutan Cagaran Nafkah  
 • 021 Tuntutan Nafkah Eddah  
 • 022 Tuntutan Mengubah Perintah Nafkah  
 • 023 Tuntutan Tunggakan Nafkah  
 • 024 Tuntutan Nafkah Anak  
 • 025 Tuntutan Mengubah Perintah Hak Jagaan Anak/Nafkah Anak  
 • 026 Tuntutan Mengubah Perjanjian Hak Jagaan Anak/Nafkah Anak  
 • 027 Permohonan / Tuntutan Membatalkan Perintah Nafkah  
 • 028 Tuntutan Hadhanah  
 • 029 Tuntutan Pemecatan Penjaga Anak  
 • 030 Permohonan Perintah Larangan Berkaitan Harta Anak Yang Belum Dewasa
 •  
  031 Permohonan Penjaga Anak Yatim
 •  
  032 Permohonan Pembekuan Transaksi Harta
 •  
  033 Permohonan Penguatkuasaan Perintah Nafkah  
 • 034 Permohonan Pelaksanaan Perintah Mahkamah  
 • 035 Tuntutan Ganishmen/Hiwalah  
 • 036 Permohonan Perintah Menghina Mahkamah
 •  
  037 Tuntutan Penghutang Penghakiman  
 • 038 Permohonan Perintah Interim
 •  
  039 Permohonan Pengesahan Wasiat  
 • 040 Permohonan Sijil Faraid / Akuan Pusaka
 •  
  041 Permohonan Interlokutori
 •  
  042 Permohonan Faraq Nikah  
 • 043 Permohonan Keluar Islam
 •  
  044 Permohonan Pengesahan Hibah  
 • 045 Permohonan Pengesahan Hibah Semasa Maradul Maut
 •  
  046 Tuntutan Pengesahan Sabitan Nasab/Ahli Waris  
 • 047 Permohonan Mendakwa/Membela Sebagai Orang Miskin
 •  
  048 Permohonan Interplider
 •  
  049 Tuntutan Gantirugi Perkahwinan  
 • 050 Permohonan Kebenaran Nikah Bawah Umur
 •  
  051 Permohonan Wali Hakim/Am
 •  
  052 Tuntutan Wali Enggan/Engkar
 •  
  053 Permohonan Kebenaran Bernikah Perempuan yang bercerai tanpa eddah / Janda Berhias
 •  
  054 Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai  
 • 055 Tuntutan Perceraian  
 • 056 Tuntutan Khuluk / Tebus Talaq  
 • 057 Tuntutan Pengesahan Cerai Taklik  
 • 058 Tuntutan Sabitan Nusyuz  
 • 059 Tuntutan Hak Tempat Tinggal  
 • 060 Tuntutan Perintah Supaya Suami Tinggal Bersama Semula  
 • 061 Permohonan Pengesahan Rujuk  
 • 099 Lain-lain    
  Kembali