| Bahasa Melayu | English | Arabic |
/

    Laman Utama Maklumat Peguam Syarie


Maklumat Peguam Syarie


Negeri: Wilayah Persekutuan
 1. Jawatankuasa Peguam Syarie
  • Keahlian Jawatankuasa
  • Fungsi Jawatankuasa
 2. Proses Permohonan Perlantikan Peguam Syarie
  • Dokumen Sokongan
  • Fi Pemprosesan
  • Fi Sijil Amalan Tahunan
  • Tempoh Kesahan Sijil Amalan Peguam Syarie
 3. Kelayakan Peguam Syarie
 4. Proses Pembaharuan
  • Garis panduan pembaharuan
 5. Proses Bantahan Terhadap Perlantikan Peguam Syarie
 6. Proses Aduan Terhadap Kelakuan Peguam Syarie
 7. Proses Rayuan Oleh Peguam Syarie
 8. Tatatertib Peguam Syarie


Keahlian
Jawatankuasa

 1. Ketua Hakim Syarie - Pengerusi

 2. Peguam Negara atau wakilnya

 3. Ketua Pendakwa Syarie

 4. Dua orang lain yang dilantik oleh Majlis dan

 5. Pendaftar

Fungsi
Jawatankuasa

 1. untuk menjalankan peperiksaan Sijil Peguam Syarie dan semua perkara lain yang bagi atau bersampingan dengan peperiksaan itu, termasuklah :
  a) menyediakan dan menerbitkan sukatan pelajaran bagi
  peperiksaan;
  b) menetapkan tarikh peperiksaaan;
  c) menyediakan atau menilai soalan-soalan dan memeriksa
  kertas-kertas peperiksaan;
  d) memberikan kertas-kertas peperiksaan;

 2. untuk menerima Peguam Syarie; dan

 3. untuk melaksanakan apa-apa fungsi atau tugas lain yang diarahkan oleh Majlis


Fi Pemprosesan

RM10.00

Fi Sijil Amalan Tahunan

RM100.00

Tempoh Kesahan Sijil
Amalan Peguam Syarie

Tiap-tiap Sijil Peguam Syarie adalah sah bagi suatu tempoh selama satu tahun dari tarikh dikeluarkan


Kelayakan
Peguam Syarie

 • Beragama Islam
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 21 tahun ke atas
 • Akademik
 • Tidak bankrap
 • Tiada kesalahan Jenayah Syariah dan Sivil

Garis Panduan
Pembaharuan

Tiap-tiap Sijil Peguam Syarie boleh diperbaharui apabila Jawatankuasa berpuas hati bahawa pemohon telah membayar fee sebanyak RM 100.00 dan telah mematuhi kehendak-kehendak kaedah-kaedah ini.


Proses
Bantahan

Apa-apa bantahan mengenai permohona atau penerimaan seseorang sebagai Peguam Syarie hendaklah dikemukakan secara bertulis kepada Pengerusi Jawatankuasa dengan alasan-alasan bagi bantahan itu.


Proses
Aduan

 1. Apa-apa aduan mengenai kelakuan mana-mana Peguam Syarie atas sifat profesionalnya hendaklah dibuat kepada jawatankuasa

 2. Mahkamah atau Ketua Pendakwa Syarie boleh, pada bila-bila masa, merujukkan kepada Jawatankuasa apa-apa maklumat yang menyentuh kelakuan seseorang Peguam Syarie atas sifat profesionalnya.

Proses
Rayuan

Sesuatu rayuan terhadap mana-mana perintah yang dibuat oleh Jawatankuasa berkenaan dengan sesuatu permohonan atau aduan di bawah kaedah-keadah ini hendaklah dibuat kepada Majlis sama ada atas kehendak pemohon atau Peguam Syarie yang terhadapnya aduan dibuat dalam masa satu bulan dari tarikh perintah itu dan keputusan Majlis adalah muktamad

Tatatertib
Peguam Syarie

 1. Peguam Syarie hendaklah tertakluk kepada kawalan Jawatankuasa dan boleh, apabila sebab yang wajar ditunjukkan,dicela,digantung atau dikeluarkan dari Daftar.

 2. Sebab yang wajar itu boleh ditunjukkan dengan bukti bahawa Peguam Syarie itu :
  a) telah disabitkan atas kesalahan jenayah;
  b) telah melakukan kesalahan pecah amanah dalam
  melaksanakan tugas-tugas profesionalnya atau
  kelakuan fruad atau kelakuan selainnya yang tidak
  sesuai dengan seseorang Peguam Syarie;
  c) telah memberikan, menjanjikan atau menawarkan
  mana-mana orang sama ada bagi faedah orang itu
  atau orang lain, apa-apa suapan sebagai dorongan
  kepada atau hadiah bagi mendapatkan pekerjaan
  dalam apa-apa urusan perundangan bagi dirinya sendiri
  atau mana-mana Peguam Syarie lain;
  d) telah secara langsung atau tak langsung mendapatkan
  atau cuba mendapatkan pekerjaan bagi dirinya sendiri
  atau mana-mana Peguam Syarie lain melalaui atau
  dengan arahan mana-mana orang yang kepadanya
  apa-apa saraan bagi mendapatkan pekerjaan itu telah
  diberikan olehnya atau dipersetujui atau dijanjikan
  untuk diberikan sedemikian;
  e) telah menerima pekerjaan dalam apa-apa urusan
  perundangan melalui seseorang penarik langganan;
  f) membenarkan mana-mana kerani atau mana-mana
  orang lain yang tak diberikuasa untuk mengusahakan
  atau menjalankan urusan perundangan atas namanya
  sedangkan kerani atau orang lain yang tak diberi kuasa
  itu berada di bawah kawalan prinsipalnya bagi
  memastikan dia tidak bertindak tanpa pengawasan
  yang sepatutnya;
  g) menjalankan dengan sendiri atau melalui mana-mana
  orang yang bekerja dengannya apa-apa tred,
  perniagaan atau kerjaya yang pada pendapat
  Jawatankuasa adalah tidak sesuai dengan
  kedudukannya sebagai Peguam Syarie;
  h) telah melanggar atau tidak mematuhi mana-mana
  peruntukkan kaedah-kaedah ini atau mana-mana
  kaedah-kaedah lain yang dibuat di bawah Akta jika
  pada pendapat Jawatankuasa perlanggaran atau
  kemungkiran itu memerlukan tindakan tatatertib.

 3. Dalam apa-apa prosiding di bawah kaedah ini
  Jawatankuasa boleh, sebagai tambahan kepada fakta-fakta kes itu, mengambil kira kelakuan dan watak orang berkenaan pada masa yang lalu untuk menentukan apakah perintah yang patut dibuat.

Kembali