Perhatian:
  • Sila klik pada deskripsi kes untuk melihat enakmen yang berkaitan.
Pergi Ke Rekod:
Sebelumnya Rekod 26 - 50 daripada 71 Seterusnya
Kod Kes Deskripsi
028 Tuntutan Hadhanah
029 Tuntutan Pemecatan Penjagaan Anak
030 Permohonan Perintah Larangan Berkaitan Harta Anak Yang Belum Dewasa
031 Permohonan Penjaga Diri/Harta/Anak Yatim
032 Permohonan Pembekuan Transaksi Harta
033 Permohonan Penguatkuasaan Perintah Nafkah
034 Permohonan Perlaksanaan Perintah Mahkamah
035 Tuntutan Ganishmen/Hiwalah
036 Permohonan Perintah Menghina Mahkamah
037 Tuntutan Penghutang Penghakiman
038 Permohonan Perintah Interim
039 Permohonan Pengesahan Wasiat
040 Permohonan Sijil Faraid/Akuan Pusaka
041 Permohonan Interlokutori
042 Permohonan Faraq Nikah
043 Permohonan Keluar Islam
044 Permohonan Pengesahan Hibah
045 Permohonan Pengesahan Hibah Semasa Maradul Maut
046 Tuntutan Pengesahan Sabitan Nasab/Ahli Waris
047 Permohonan Mendakwa/Membela Sebagai Orang Miskin
048 Permohonan Interplider
049 Tuntutan Gantirugi Perkahwinan
050 Permohonan Kebenaran Nikah Bawah Umur
051 Permohonan Wali Hakim/Am
052 Tuntutan Wali Enggan/Engkar